Search
Close this search box.

SPRÁVCE

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je :

Logo Serbousek
IČ: 11604964
se sídlem Palackého 111, Dvůr Králové nad Labem 544 01
(dále jen „ správce“)

Kontaktní údaje:
https://www.ilogo.cz/
info@ilogo.cz
Telefon: +420 499 622 496

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako správce osobních údajů Vás tímto informujeme v souladu s čl. 13 a následujících GDPR o zpracování osobních údajů a  o právech subjektů údajů.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů.

Zaručujeme, že zpracování osobních údajů zabezpečujeme standardními postupy a technologiemi. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontrolujeme případná slabá místa, a zároveň vyhodnocujeme incidenty a používání takových bezpečnostních opatření, která lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k zpracovávaným údajům. Přijatá bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu, které jste nám poskytl/a v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu nebo osobní údaje, které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky. Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování jsou uvedeny v následující tabulce. Kategorie osobních údajů

Kategorie osobních údajůÚčelZákonnost 
Identifikační údaje klienta
(jméno, příjmení, adresa, datum narození, IČ, DIČ a příp. další)
 
• Uzavření smlouvy
• Plnění smlouvy a dodání zboží
• Objednávky, evidenci objednávek
• k plnění našich zákonných povinností při vedení účetní a daňové evidence (v oblasti daní a účetnictví)
 
• Nezbytné pro splnění smlouvy
• Splnění dalších právních povinností (vedení účetnictví, atd.)
 
Po dobu trvání smlouvy a dále min. 3 rokyPo dobu 10 let osobní údaje uvedené na daňovém dokladu
Kontaktní údaje klienta
(e-mail, telefon)
 
• Běžná komunikace v rámci plnění smlouvy
• Ověřování požadavků klienta
 
• Nezbytné pro splnění smlouvyPo dobu trvání smlouvy a dále min. 3 roky
Údaje o Vašich objednávkách
(údaje o zboží, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích)
 
• Plnění smlouvy
• Dodání zboží
• vyřízení reklamace
 
• nezbytné pro splnění smlouvy
• oprávněný zájem
 
Po dobu trvání smlouvy a dále min. 3 roky
Vaše nastavení (údaje ve Vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programů, nákupní seznamy, Vaše hodnocení zboží• za účelem rychlejšího a pohodlnějšího nákupu nakupovalo ještě lépe; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás• oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro VásPo dobu registrace, Vás účet můžete kdykoliv zrušit.
E-mail klienta• Shromažďování e-mailů za účelem rozesílky newsletterů
• zasílání obchodních a marketingových sdělení, kdy Vás informujeme o našich akcích, novinkách a slevách.
• Oprávněný zájem10 let, resp. do vyjádření Vašeho nesouhlasu
Naše cookies, IP adresy
(anonymní data)
 
• Přístup uživatelů do klientské zóny
• Funkcionalita webu – objednávka, vyhledávání, atd.
• Analýza návštěvnosti
 
• Nezbytné pro splnění smlouvy Oprávněný zájem (předsmluvní jednání)26 měsíců
Cookies reklamní sítě a statistické
(Anonymní data pro: Google Analytics, Google Adwords, Sklik, Facebook, Twitter)
 
• Zpracování statistik návštěvnosti webu
• PPC propagace
 
• Oprávněný zájem 26 měsíců
Provozní protokoly
(IP adresy, webové požadavky, data prohlížeče)
 
• Zajištění provozní stability a kontinuity poskytování služeb
• Zajištění bezpečnosti služeb
 
• Nezbytné pro splnění smlouvy
• Oprávněný zájem
 
6 měsíců

PŘÍJEMCI

Máme zavedena přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme 3. stranám, vyjma následujících případů:

U všech osob, kterým Vaše osobní údaje zpřístupníme, požadujeme dodržování dostatečných standardů zabezpečení Vašich osobních údajů a důsledné plnění právních povinností v oblasti nakládání s osobními údaji. Vaše osobní údaje důsledně chráníme. Vaše osobní údaje zpracováváme elektronicky i manuálně, v obou případech však přijímáme bezpečnostní opatření, a to technická, mechanická i organizační. Minimálně stejný standart zabezpečení vyžadujeme i od našich smluvních partnerů v postavení zpracovatelů osobních údajů.

Nemáme v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

COOKIES

V rámci zpracování dat o návštěvnosti webu a vyhodnocení naší podnikatelské činnosti využíváme tzv. cookies soubory a systémy následujících 3. stran pro zpracování sbíraných dat. Vaše data jsou přitom anonymní a předávání se týká pouze dat zjištěných měřícími kódy daných systémů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Dle platné legislativy (např. zákona 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o DPH č. 235/2004 Sb., zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dalších) jsme povinni uchovávat dokumenty ve stanovených lhůtách a dle zásad uchovávání údajů. Po uplynutí stanovených dob budou Vaše osobní údaje nevratně smazány a zlikvidovány.

Jakékoli osobní údaje, které zpracováváme výlučně na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat pouze do okamžiku doručení písemného odvolání Vašeho souhlasu.

NECHCETE NEBO NEMŮŽETE NÁM SVÉ ÚDAJE POSKYTNOUT?

Osobní údaje, které od Vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z Vaší strany nezbytné pro plnění objednávky, nemůžeme vám související zboží dodat.

PROVOZNÍ PROTOKOLY

Pokud navštívíte naše webové stránky, naše servery (stejně jako většina webových stránek) automaticky zaznamenávají požadavky na naše webové stránky. Tyto protokoly serverů obvykle obsahují informace o vašem webovém požadavku, IP adrese, údajích prohlížeče, jazyku prohlížeče a datu a čase požadavku. Dále mohou také obsahovat jeden či více souborů cookies, které jednoznačně identifikují Váš prohlížeč. Přístup k těmto informacím mají pouze administrátoři a tato data nikdy nebudou využita k přímé identifikaci (slouží k odhalení technických problémů).

VAŠE PRÁVA

PRÁVO NA PŘÍSTUP K ÚDAJŮM, KTERÉ O VÁS ZPRACOVÁVÁME

Máte právo na přístup k údajům a další související informace. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Vaše údaje Vám předáme zásadně elektronickou formou výpisů po prokazatelném ověření Vaší totožnosti pro zachování ochrany ostatních subjektů údajů.

PRÁVO NA OPRAVU

V případě, že jsou Vaše údaje nesprávné, nepřesné, máte právo si vyžádat jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

PRÁVO NA VÝMAZ (BÝT ZAPOMENUT)

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo žádat omezení zpracování Vašich údajů dle čl. 18 GDPR.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ (POUZE PŘI AUTOMATIZOVANÉM ZPRACOVÁNÍ)

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, pokud je zpracování prováděno automatizovaně.

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS

V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas Vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

CHCETE OMEZIT MARKETING?

Pokud si nepřejete zasílání newsletteru či obchodních sdělení můžete využít odmítnutí umístěné v zápatí každé námi zaslané emailové zprávy nebo kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu anebo nám zašlete e-mail na: info@ilogo.cz.

Vaši žádost co nejdříve zpracujeme a zašleme Vám zpět potvrzení, že jste byl odhlášen ze zasílání našich obchodních sdělení. A pak již žádnou naši obchodní nabídku neobdržíte. I nadále však můžeme Vaše osobní údaje využívat v souvislosti s dodáním objednaného zboží či k vymáhání povinností z uzavřené z kupní smlouvy. Pokud se budete chtít k zasílání našich nabídek znovu přihlásit, je to samozřejmě kdykoli možné. Pošlete nám e-mail na: info@ilogo.cz

VAŠE OCHRANA

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nesprávné nebo neúplné, nebo chcete uplatnit, kterékoli ze svých práv, obraťte se na nás.

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:

Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111 web: https://www.uoou.cz/